Gizlilik

GİZLİLİK POLİTİKASI ve GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ

GİZLİLİK/KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI ve İLETİŞİM İZNİ

Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikasının Amacı

Bu Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası; TATİLAT TUR. TİC. LTD. ŞTİ’ (ELIGASHT)nin websitesi olan www.eligasht.com.tr’de ne tür kişisel veriler topladığını, bu kişisel verilerin nasıl kullanıldığını, “ELIGASHT”’ın kişisel verilerinizi kimlerle paylaşabileceğini, “ELIGASHT”’ın işlediği kişisel verileriniz üzerindeki haklarınızın neler olduğunu ve bu hakları nasıl kullanabileceğinizi,elektronik ticari ileti alma konusundaki olumlu veya olumsuz tercihlerinizi nasıl değiştirebileceğinizi açıklamaktadır.

İşlenen Kişisel Verileriniz, Kişisel Veri İşleme Amacı ve Dayanağı

TATİLAT TUR. TİC. LTD. ŞTİ’nin web sitesi veya diğer iştirakleri üzerinden üyelerine daha iyi hizmet verebilmek amacıyla ve 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu başta olmak üzere, 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve ilgili ikincil mevzuat, 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili ikincil mevzuat, ilgili mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüğü çerçevesinde; söz konusu amaç ve yasal yükümlülüklerini yerine getirebilmeyi sağlayacak kişisel verileriniz (ad, soyad, doğum tarihi, cep telefonu numarası, e-posta, cinsiyet, müşteri işlem bilgileri, pazarlama bilgileri sosyal medya hesaplarıyla bağlanılması durumunda üyenin o kanallar aracılığıyla paylaşılmasına onay verdiği bilgiler, üyenin tüm kayıt bilgileri, yani hangi üye işyeri ve zamanı, hangi kampanyadan faydalandığı, aldığı indirim tutarı, ürün bilgileri, uygulama üzerindeki gezinme ve tıklama bilgileri, uygulamayı açtığı lokasyon bilgileri)sizlerden talep edilmektedir. Bu kişisel veriler “ELIGASHT” üyelik faydalarından yararlanabilmeniz adına, açık rızanıza istinaden, işbu Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve İletişim İzni ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenecek ve saklanacaktır. " TATİLAT TUR. TİC. LTD. ŞTİ" üyelik aşaması ve sonrası için bazı kişisel verilerinizi talep etmektedir. Kişisel bilgilerinizin gizliliği ve korunması şirketimizin birinci önceliğidir. Bu nedenle vermiş olduğunuz bilgiler Üyelik Sözleşmesi'nde belirtilen kurallar ve amaçlar dışında herhangi bir kapsamda kullanılmayacak, şirketimiz ile herhangi bir bağlantısı bulunmayan üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır.

İletişim İzni

1. “Kullanım Koşulları”nı ve işbu Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve İletişim İzni’ni kabul etmekle, bizimle paylaşılmasına rıza göstermiş olduğunuz kişisel verilerinizin, tarafınıza çeşitli avantajların sağlanıp sunulabilmesi ve kişiye özel reklam, satış, pazarlama, anket, rezervasyon ayrıcalığı ve benzer amaçlı her türlü elektronik iletişim yapılması ve diğer iletişim mesajlarının gönderilmesi, bilgilerinizin güncellenmesi, üyeliğinizin yönetilmesi ve sürdürülmesi, ilginizi çekebilecek ürün ve hizmetler hakkında bildirimde bulunulması, anlaşmalı iş ortakları tarafından kişiye özel reklam yapılarak ve çeşitli avantajlar sağlayıp sunulması amacıyla;toplanmasına, saklanmasına, işlenmesine, kullanılmasına, aktarımına izin vermiş bulunmaktasınız. Bu kişisel verileriniz, aynı amaçlara yönelik olarak; TATİLAT TUR. TİC. LTD. ŞTİ. ve bağlı ortaklıkları ile, sözleşme ilişkisi içinde olduğumuz doğrudan /dolaylı yurt içi ve/veya yurt dışındaki üçüncütaraflar ve iş ortaklarımızla, faaliyetlerimizin yürütülmesi için işbirliği yaptığımız program ortağı kurum ve kuruluşlarla, verilerin bulut ortamında saklanması hizmeti aldığımız yurtiçi/yurtdışı kişi ve kurumlarla, ticari elektronik iletilerin gönderilmesi konusunda anlaşmalı olduğumuz yurtiçi/yurtdışı kuruluşlarla paylaşılacaktır. Ayrıca paylaşmış olduğunuz kişisel verilerinizin, gerekli ölçüde, program ortağımız olan üye işyerleri ile de paylaşılmasına izin vermiş bulunmaktasınız. Ayrıca tüm kayıt bilgileriniz, üye olduktan sonra alışveriş yapacağınız program ortağımız olan üye işyerleri tarafından da, TATİLAT TUR. TİC. LTD. ŞTİ. ile paylaşılacaktır. Bunun yanında, bu bilgiler sadece tarafınıza sağlanacak hizmetlerin eksiksiz bir biçimde gerçekleştirilmesi, telefon, sms ve/veya e-posta yoluyla bildirimlerimizin zamanında ulaştırılabilmesi amacıyla, sözleşme ilişkisi içinde olduğumuz, veri koruması ve güvenliği konusunda bizimle hukuken ve teknik olarak aynı sorumlulukları taşıyan, ilgili Mevzuat hükümlerine riayet eden üçüncü kişilerle, belirtilen amaçlar doğrultusunda, yalnızca ihtiyaç durumunda ve gerekli ölçüde paylaşılacaktır. ÜYELER, kişisel verilerinin TATİLAT TUR. TİC. LTD. ŞTİ tarafından bu şekilde kullanımına ve saklanmasına açık rıza gösterdiklerini kabul ve beyan eder. TATİLAT TUR. TİC. LTD. ŞTİ, söz konusu kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 12. maddesi uyarınca güvenli şekilde saklanması, yetkisiz erişimlerin ve hukuka aykırı veri işlemelerin önlenmesi için gereken her türlü tedbiri alacaktır. 2. ÜYE sıfatıyla Kullanım Koşullarını ve işbu Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve İletişim İzni’ni kabul etmekle, açık rızanızla elektronik haberleşme işletmecisi tarafından işlenen ve elektronik haberleşme işletmecisiyle aramızdaki hukuki ilişkiye istinaden bizimle paylaşılan konum verilerinizin, tarafınıza çeşitli avantajların sağlanması ve size özel reklam, satış, pazarlama, anket ve benzer amaçlı her türlü elektronik iletişim yapılması ve diğer iletişim mesajlarının gönderilmesi amacıyla işlenebilmesine rıza vermiş olacaksınız.

Kişisel Verilerinizle İlgili Haklarınız

İşlenen kişisel verilerinizin neler olduğunu, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenmek, işlenmişse bilgi talep etmek, işleme amacı doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını, yurt içi veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenmek, eksik veya yanlış işlenmişse verilerin düzeltilmesini istemek, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini/yok edilmesini istemek, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini istemek ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini istemek, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etmek, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etmek haklarına sahipsiniz. İşlenen kişisel verilerinizde herhangi bir değişiklik olması durumunda bu verilerinizi değiştirmek ve güncellemek için “ELIGASHT’ye ait tüm iştiraklerin” içindeki “ayarlar” bölümünden profilinize erişebilir ve gerekli değişiklik ve/veya güncelleme gibi işlemleri yapabilirsiniz. Bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etmek ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 11. maddesi uyarınca sahip olduğunuz diğer tüm haklarınızı kullanmak amacıyla ELGASHT’e başvurma hakkınız saklıdır.

Kişisel Veri Saklama Süresi

6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca; onay, ticari elektronik iletinin içeriği ve gönderiye ilişkin diğer kayıtlar gerektiğinde Bakanlığa sunulmak üzere kayıt altına alınacaktır. Kişisel verilerin ne kadar süre boyunca saklanacakları mevzuatta bir süre ile düzenlenmemişse, kişisel veriler şirketimizin uygulamaları ve ticari teamüller uyarınca işlenmesini gerektiren süre boyunca işlenir. Kanuna uygun bir şekilde saklanan bu verilerin işlenmesini gerektiren nedenlerin ortadan kalkması halinde verileriniz, şirketimiz tarafından veya talebiniz üzerine silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

Çerez (Cookie) Kullanımı

Çerezler, web sitemizi/sitelerimizi ziyaret ettiğinizde internet tarayıcınız tarafından yüklenen ve bilgisayarınız, cep telefonunuz veya tabletinizde saklanan küçük bilgi parçacıklarını içeren metin dosyalarıdır. Bir başka deyişle çerez, kullanılmakta olan cihazın internet tarayıcısına ya da sabit diskine depolanarak söz konusu cihazın tespit edilmesine olanak tanıyan, çoğunlukla harf ve sayılardan oluşan bir dosyadır. “ELIGASHT”, üyelerine daha iyi hizmet verebilmek, üyelik faydalarından yararlanmalarını sağlamak amacıyla ve yasal yükümlülüğü çerçevesinde, işbu Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve İletişim İzni ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile gezinme bilgilerinizi toplayacak, işleyecek, şirketimiz ile ilişkili üçüncü kişilerle paylaşacak ve güvenli olarak saklayacaktır. “ELIGASHT”, çevrimiçi ve çevrimdışı olarak toplanan bilgiler gibi farklı yöntemlerle veya farklı zamanlarda sizden toplanan bilgileri eşleştirebilir ve bu bilgileri üçüncü taraflar gibi başka kaynaklardan alınan bilgilerle birlikte kullanabilir,site üzerindeki gezinme bilgilerinizi, site üzerindeki kullanım geçmişinizi izleyebilir. Gezinme bilgilerinizi toplama amacıyla kullandığımız çerezler (cookie) hakkında bilgi, “ELIGASHT” uygulamasını ilk defa telefonunuza veya tabletinize yüklediğinizde “açılır pencere (pop-up ekran)” ile verilecektir. "ELIGASHT" çerezleri, yaptığınız tercihleri hatırlatmak ve web sitesi/mobil uygulamanızı kişiselleştirmek için kullanılır. Bu kullanım parolanızı kaydeden ve web sitesi/ mobil uygulama oturumunuzun sürekli açık kalmasını sağlayan, böylelikle her ziyaretinizde birden fazla kez parola girme zahmetinden kurtaran çerezleri içerir. Çerezler,"ELIGASHT" uygulamasına nereden bağlandığınız, web sitesi/mobil uygulama üzerinde hangi içeriği görüntülediğiniz ve site/mobil uygulama ziyaretinin süresi gibi kullanım şekillerinin izlenmesi dahil olmak üzere, web sitesi/mobil uygulamayı nasıl kullandığınızı belirlemek için kullanılır. “ELIGASHT” çerezleri ayrıca; “ELIGASHT” web sitesini ve/veya “ELIGASHT”’nın reklam verdiği web sitelerini ziyaret ettiğinizde ilginizi çekebileceğini düşündüğü reklamları size sunabilmek için “reklam teknolojisini” devreye sokmak amacıyla kullanabilir. “ELIGASHT”, web sitesinde ve mobil uygulamasında, oturum çerezleri ve kalıcı çerezler kullanmaktadır. Oturum kimliği çerezi, tarayıcınızı kapattığınızda sona erer. Kalıcı çerez ise sabit diskinizde uzun bir süre kalır.

Resmi Makamlarla Kişisel Veri Paylaşımı

TATİLAT TUR. TİC. LTD. ŞTİ., üyeliğe ilişkin kişisel verilerinizi ve gezinme bilgileriniz gibi trafik bilgilerinizi; güvenliğiniz ve TATİLAT TUR. TİC. LTD. ŞTİ.’nin yasalar karşısındaki yükümlülüğünü yerine getirmesi amacıyla yasal olarak bu bilgileri talep etmeye hukuken yetkili olan kamu kurum ve kuruluşları ile hukuken yetkili özel hukuk kişileriyle paylaşabilecektir.

Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Önlemler

TATİLAT TUR. TİC. LTD. ŞTİ., kişisel verilere yetkisiz erişim veya bu bilgilerin kaybı, hatalı kullanımı, ifşa edilmesi, değiştirilmesi veya imha edilmesine karşı korumak için gerekli önlemleri almaktadır. TATİLAT TUR. TİC. LTD. ŞTİ. kişisel verileri depolarken genel kabul görmüş güvenlik teknolojisi standartlarını kullanmayı taahhüt etmektedir. Buna ek olarak, web sitesi/mobil uygulama aracılığıyla “ELIGASHT”’a kişisel verilerinizi gönderirken, bu veriler genel kabul görmüş güvenlik teknolojisi standartları ve kullanıcı şifreleri ile özel algoritmalarla oluşturulan authentication token'lar kullanılarak aktarılmaktadır. TATİLAT TUR. TİC. LTD. ŞTİ., kişisel verilerinizi gizli tutmayı, ve kişisel bilgilerinizin güvenliği için gerekli teknik ve idari her türlü tedbiri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. TATİLAT TUR. TİC. LTD. ŞTİ.’nin gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, web sitesine mobil uygulamaya ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda kişisel verilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, TATİLAT TUR. TİC. LTD. ŞTİ. bu durumu derhal tarafınıza ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirecektir.Ayrıca, "TATİLAT TUR. TİC. LTD. ŞTİ." üçüncü kişilere veri aktarımı sırasında hak ihlallerini önlemek amacıyla gerekli teknik ve hukuki önlemleri almakla birlikte, kişisel verileri alan üçüncü kişinin veri koruma politikalarından kaynaklanan ve üçüncü kişi sorumluluğundaki risk alanında meydana gelen ihlallerden sorumlu tutulamayacaktır.

Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve İletişim İzni’nde Yapılacak Değişiklikler

TATİLAT TUR. TİC. LTD. ŞTİ., işbu Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve İletişim İzni’nde her zaman değişiklik yapabilir. Bu değişiklikler, değiştirilmiş yeni Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve İletişim İzni’nin “www.MOBILPUANAPP.com” sitesine ve “ELIGASHT” mobil uygulamaya konulmasıyla birlikte derhal geçerlilik kazanır. İşbu Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve İletişim İzni’ndeki değişikliklerden haberdar olmanız için,üyelerimize gerekli bilgilendirme yapılacaktır.

Uygulanacak Hukuk, Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri

İşbu Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve İletişim İzni, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir. Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve İletişim İzni’nin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

TATİLAT TUR. TİC. LTD. ŞTİ. (ELIGASHT) MÜŞTERİ