+90 444 8540
      • Türkçe
      • ENGLISH
Giris Yap

GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ

MADDE 1- TARAFLAR

Taraflardan birinin kendisi, işçileri, acentaları ya da çalışanlarınca diğer tarafın işçileri, acentaları ya da çalışanlarına açıklanan her türlü bilgi, buluş, iş, metod, ilerleme ve patent, telif hakkı, marka, ticari sır yasal korumaya konu olamasa bile diğer her türlü yenilik ve tarafların aralarındaki ticari ilişki esnasında yazılı ya da sözlü yoldan öğrenecekleri tüm ticari, mali, teknik bilgiler, abonelik ve konuşma bilgileri gizli bilgi olarak kabul edilir.

MADDE 2- GİZLİ BİLGİNİN DİĞER TARAFÇA KORUNMASI

Taraflar ilişkilerinin gerektirdiği ölçüde gizli bilgilerini birbirlerine açıklamak durumundadırlar. Taraflardan her biri diğer tarafça kendisine açıklanan gizli bilgilerin eksik ya da hatalı olmasından sorumlu tutulamayacaklarını kabul ve taahhüt ederler. Taraflar kendilerine diğer tarafça açıklanan bu gizli bilgiyi;

a) Büyük bir gizlilik içinde korumayı,

b) Herhangi bir üçüncü kişiye hangi suretle olursa olsun vermemeyi ve/veya alenileştirme-meyi,

c) Doğrudan ya da dolaylı olarak aralarındaki ticari ilişkinin amaçları dışında kullan-mamayı taahhüt ederler.

Taraflar kendi gizli bilgilerini korumakta gösterdikleri özenin aynısını karşı tarafın gizli bilgilerini korumakta da göstermeyi kabul ve taahhüt ederler. Taraflar ancak zorunlu haller-de ve işi gereği bu bilgiyi, öğrenmesi gereken işçilerine, alt çalışanlarına ve kendilerine bağlı olarak çalışan diğer kişilere verebilirler ancak bilginin gizliliği hususunda işçilerini, alt çalışanlarını ve kendilerine bağlı olarak çalışan diğer kişileri uyarırlar. Taraflar işçilerinin, alt çalışanlarının ve kendilerine bağlı olarak çalışan diğer kişilerin işbu sözleşme yükümlülüklerine aykırı davranmayacaklarını ve böyle davranmaları halinde doğrudan sorumlu olacaklarını peşinen kabul ve taahhüt ederler.

MADDE 3: GİZLİLİK TAAHHÜDÜ VE GÜVENLİK POLİTİKASI

GİZLİLİK:

Ziyaretiniz sırasında toplanan bütün bilgilerin kullanım hakkı Eligasht’a aittir. Sitede toplanılan bilgiler, burada açıklanan yolların dışında izinsiz olarak herhangi bir şekilde üçüncü taraflara satılmaz, kiralanmaz veya verilemez.

TOPLANILAN BİLGİLER:

Eligasht, kişileri bireysel olarak tanımlayıcı çeşitli bilgileri kullanıcılarından toplayabilir. Ürün ve servis siparişinde kullanılan tüm formlar ile kullanıcılardan bilgi girmeleri istenilen site kapsamındaki diğer tüm form ve uygulamalar bu tanım kapsamındadır. Eligasht, kullanıcılarından Web Sitesini nasıl kullandıklarına dair istatistik bilgiler toplayabilir; bunlara örnek olarak kullanıcıların sitenin hangi sayfalarına daha çok ilgi gösterdikleri, hangi servislerin daha çok dikkat çektiği ve buna benzer diğer bilgiler.

Yine aynı şekilde Kullanıcıların siteyi nasıl kullandıklarını gözlemlemek için cookie (çerez) kullanılabilir. Cookie (çerez), Web sunucuları tarafından kullanıcıların PC'lerine yerleştirilen ve Kullanıcının siteyi tekrar ziyaret etmesi halinde kullanıcıyı tanımlamak için kullanılan yazılımlardır. Kullanıcılardan toplanan tüm bilgiler bireysel nitelikte olmamakla beraber, bireysel bilgilerle alakalı bir takım başka bilgiler olabilir.

TOPLANILAN BİLGİLERİN PAYLAŞILMASI VE AÇIKLANMASI:

Eligasht, kullanıcılarından topladığı bilgileri yukarıda bahsedilen amaçlar doğrultusunda diğer departmanlarıyla paylaşabilir.

ARŞİVLENEN BİLGİLERİN KORUNMASI:

Sitemizde bilgi kaybını, bilginin izin verilmeyen kullanımını ve izinsiz değiştirilmesini engellemek için birçok güvenlik önlemleri bulunmaktadır.

GÜNCELLEME:

Bu sitede yer alan GİZLİLİK TAAHHÜDÜ VE GÜVENLİK POLİTİKASI Eligasht tarafından gerekli görüldüğü hallerde değiştirilebilir.

MADDE 4- GİZLİ BİLGİ TANIMINA GİRMEYEN BİLGİLER

a) Kamuya malolmuş bilgileri,

b) Yürürlükte olan kanun ya da düzenlemeler ya da verilmiş olan bir mahkeme kararı, idari emir gereğince açıklanması gereken bilgileri,

ifade eder.

MADDE 5- MÜNHASIR HAK SAHİPLİĞİ

Taraflardan her biri kendilerine ilişkin gizli bilgiler üzerinde hak sahibidirler.

MADDE 6- ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

Taraflardan biri sorumlu olduğu kişilerce diğer tarafa ait gizli bilgilerin sözleşmeye ay-kırı biçimde açıklandığından haberdar olduğunda, derhal ve yazılı olarak karşı tarafa durumu bildirmekle yükümlüdür.

Gizli bilgileri sözleşmeye aykırı olarak açıklanmış taraf, bu bildirim üzerine veya kendiliğinden masrafları diğer tarafa ait olmak kaydıyla tüm yasal yollara başvurma ve uğradığı her türlü zararın giderimini diğer taraftan talep etme hakkına sahiptir.

MADDE 7- GİZLİ BİLGİLERİ İÇEREN MATERYALLERİN İADESİ

Gizli bilgiler içeren her türlü materyal, taraflar arasındaki ticari ilişkinin ya da iş bu gizlilik sözleşmesinin sona ermesi halinde ve karşı tarafın yazılı ihtarı üzerine, derhal bu bilgilerin ait olduğu tarafa iade edilir.

MADDE 8- GİZLİ BİLGİLERİN AÇIKLANABİLMESİ

Taraflardan hiçbiri, diğerinin yazılı izni olmaksızın kanunda açıkça belirtilen haller dışında bu bilgiyi üçüncü kişilere aktaramaz herhangi bir şekilde ya da herhangi bir yolla dağıtamaz, basın yayın organları ve medya kuruluşları vasıtasıyla açıklayamaz, reklam amacıyla kullanamaz.

MADDE 9- DEVİR VE SÜRE

İşbu sözleşme imza tarihinden itibaren yürürlüğe girer ve taraflarca müştereken sona erdirilmedikçe yürürlükte kalır. Taraflar arasındaki ticari ilişki sona erse dahi işbu sözleşmedeki gizlilik yükümlülükleri geçerli olmaya devam edecektir. Bu sözleşme ya da buradaki herhangi bir hak tamamen ya da kısmen devredilemez.

MADDE 10- UYGULANACAK HUKUK VE YETKİLİ MAHKEME

Bu sözleşmenin yorumunda ve işbu sözleşme sebebiyle ortaya çıkacak olan tüm uyuşmazlıklarda İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olup, Türk Hukuku uygulanır.

MADDE 11- KISMİ GEÇERSİZLİK

İşbu sözleşme maddelerinden herhangi biri geçersiz sayılır ya da iptal edilirse, bu hal sözleşmenin diğer maddelerinin geçerliliğini etkilemez.

MADDE 12- SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ

Bu sözleşme taraflarca daha önce özellikle gizlilik konusunda yapılmış olabilecek yazılı ve sözlü tüm sözleşmelerin yerine geçer. Sözleşme değişiklikleri ancak yazılı yapılabilir.


OTEL VE TUR MESAFELİ HİZMET SATIŞ SÖZLEŞMESİ VE ÖNBİLGİLENDİRME FORMU

Rezervasyonunuzun gerçekleşmiş olması için ödemenizin tamamının alınmış olması gerekmektedir.

1.SÖZLEŞMENİN TARAFLARI

İş bu satış sözleşmesinin tarafları; Tatilat Turizm Tic. Ltd. Şti. Merkez Mah. Abide-I Hürriyet Cad. No: 80 Daire : 9 Şişli / İstanbul adresinde yerleşik "" (Bu sözleşmede kısaca ACENTA diye anılacaktır). Diğer tarafta Tüketici ile yurtiçi ve yurtdışı konaklamaları ve uçak biletleri konusunda iş bu sözleşme akdolunmuştur.

2. KONU

İşbu sözleşmenin konusu, ACENTA' nın Müşteri'ye www.eligasht.com.tr internet sitesinden elektronik ortamda satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen hizmetin satışı ve ifası ile ilgili olarak 4077 Sayılı TÜKETİCİ ' nin Korunması Hakkında Kanun - Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini kapsamaktadır.

2.1.GENELHÜKÜMLER
2.1.1. Müşteri, sözleşme konusu ürünün hizmetin nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile ifaya ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.
2.1.2.ACENTE, sözleşme konusu hizmetin ayıplı olması nedeniyle Müşteri'ye karşı sorumludur.
2.1.3.Hizmetin ifasından sonra Müşteri'ye ait kredi kartının ACENTA' nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun hizmet bedelini ACENTA 'ya ödememesi halinde Müşteri, hizmet bedelinden ve doğan zararlardan sorumludur.

3. UYGULAMA

3.1. Müşteri yukarıda belirtilen tarihler arasında konaklama yapacaktır ve bu tarihler haricinde tesis müsait ise konaklama için acenta ya uzatma ile ilgili talebini ve ödemesini yaptıktan sonra tarihi uzatabilir.

3.2. Acenta, Müşterinin konaklama tesisindeki her türlü kaybından, hasarından ve kıymetli eşyalarının çalınmasından sorumlu değildir.

3.3. Müşterinin otele giriş saati 14.00’dür. Otelden çıkışı en son saat 12.00’dir.

3.4. Sözleşmede imzası bulunmayan ancak sözleşmeye konu hizmete katılan müşteri(ler), kendi adına kayıt yaptırmakla görevlendirdikleri müşteri(ler)nin bu sözleşmeyi okuyup imzalaması ile sözleşme hükümlerini kabul ve taahhüt etmiş sayılırlar. Acenta'nın sözleşmede imzası bulunan müşteri(ler)ye ödemiş olduğu fazla miktar ya da hizmet bedelinin tahsili için diğer tüketicilere rücu hakkı saklıdır.

3.5. Müşteri hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin teslim aldığı veya sözleşmenin imzalandığı tarihiden itibaren 7 gün içerisinde malı ve hizmeti reddederek sözleşmeden cayma hakkının var olduğunu ve cayma bildirimlerinin acenteye ulaşması tarihinden itibaren malı veya hizmeti iade hakkı vardır. Promosyon Fiyatlı Ürünler - Erken Rezervasyon - Yılbaşı - Bayram - Sömestre vb. gibi kampanyalı ürünlerde alınan ürünün, iadesi hakkındaki durum bu maddedeki yazılı olan hakları bağlamamaktadır.

4. SÜRE VE FESİH

4.1. Müşteri rezervasyon yaptırdığı tarihiden tam 7 gün sonrasına kadar aldığı ürünü istediği kişiye devredebilir. Devralan bakiye ve devir sebebiyle doğan tüm masraflardan devreden kişi sorumludur. Müşteri, tüm iptal/devir taleplerini yazılı olarak hizmetin başlangıcından evvel acentesine sunmakla yükümlüdür. Alınmış olan hizmet kampanya dahilinde bir ürün ise bu madde geçerli değildir.

4.2.Müşteri ön ödemesini yaptığını rezervasyonla ilgili istediği değişikliği 7 gün önceden yazılı olarak belirtmediği sürece iş bu sözleşmede yazılı konaklama şekilleri geçerlidir.

4.3.Müşteri, rezervasyon yaptırdığı tarihten itibaren 7 gün içerisinde arasında iptal, değişiklik ve devir talep ettiğinde ödediği bedelin %35'i cayma tazminatı olarak kesilir. Rezervasyon yaptırdığı tarihten 7. gün ve sonrasında iptal, değişiklik ve devir talep ettiğinde ödediği bedel iadesi yapılmaz.

4.4.Müşterinin başlangıcını kaçırdığı hizmete iştirak edeceğini yazılı olarak bildirmemesi durumunda; Acenta Müşteri adına yapılmış tüm rezervasyon ve hizmetleri 24 saat sonra iptal etme hakkına sahiptir. Bu gibi iptallerde Müşteriye herhangi bir ücret iadesi yapılmaz.

4.5.Müşteri, otel rezervasyon tarihinin başlamasından 15 gün öncesine kadar istediği kişiye devredebilir. Devir alan bakiyeden ve devir sebebiyle doğan masraflardan devir eden ile müteselsilen sorumludur.

4.6.Müşteri rezervasyonunu kendisinin veya 1. derecede akrabalarının 10 günlük mutat iştigaline engel rahatsızlıklarını ve ölümleri tam teşekküllü devlet hastanesinden alınacak resmi rapor ile belgelemeleri hallerinde Rezervasyon için ödediği tutar kendisine iade edilir.

4.7.Acente gerekli gördüğü durumlarda tüketiciye de bildirmek kaydı ile ilan ettiği veya kayıt aldığı otel rezervasyonunu kısmen veya tamamen değiştirebilir ve iptal edebilir. Müşteri bu değişiklikleri ve iptali kabul etmediği takdirde rezervasyonunu iptal edip ödediği ücretin tamamını iade alma hakkına sahiptir. Bu durumda müşteri tazminat hakkı doğmaz.

5. İPTAL VE DİĞER HÜKÜMLER

5.1.Müşterinin şikayetçi olduğu hususları hizmetin ifası sırasında yazılı olarak yetkiliye bildirmesi iyi niyetli Müşterinin özen borcudur. Müşteri şikayetçi olduğu halde hizmeti acente yetkililerine bildirmeden sonuna kadar kullanması, şikayet konuları ile ilgili ikame hizmet ve bedel iadesi gibi tazminat haklarını ortadan kaldırır.

5.2.Müşteri dilerse konaklama hizmeti başlamadan 72 saat öncesine kadar rezervasyonunu iptal etmek üzere sigortalatabilir. İptal sigortası satın alan müşterilerin, hasar zarar ve kayıpları ile ilgili teminatın kapsamı bu hizmeti sunan sigorta firmasının poliçesiyle belirlenmiştir. Acenta bu teminatların içeriği, kapsamları veya uygulama şekilleri ile ilgili herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.

5.3.Müşteri bu otel rezervasyonu sözleşmesini,mail order, sanal pos, havale veya eft ile alarak her hangi bir sebepten dolayı imzalayamamış olsa dahi taraflar arasında geçerli olacak bu sözleşme şartlarını katalog, internet sitesi veya ilanlar ile öğrenmiş olup, bu otel rezervasyonu sözleşmesini bu sözleşmedeki yazılı şartlarda almayı taahhüt etmişlerdir.

5.4.Müşteri bu otel rezervasyonu ile imza altına alınan ve sözleşmede adı geçen otel hakkında her türlü bilgiyi gerek Acenta ' ya ait web adreslerinden ve şirket satış temsilcilerinden aldıktan ve gerekli tüm incelemesini yaptıktan sonra bu sözleşmeyi okuyarak imzaladığını taahhüt eder. Acenta, rezervasyon yapmayı vaat ettiği konaklama tesisinin vasıfları ve yıldızlaması ile, konaklama tesisinde öngörülen hizmetler ile ilgili bilgiyi, konaklama tesisinin beyanına, broşürlerine ve tesisin resmi internet sitesindeki bilgilerine dayanarak ilan etmiş olup, konaklama tesisinin, ilan ve deklarasyonlarında yer alan evsafta ve yıldızlama standartlarında hazır bulundurulmamasından dolayı, acentanın mesuliyeti yoktur. Sorumluluk münhasıran konaklama tesisinin mesuliyetidir. Konaklama tesisinin öngörülen standartları taşımaması veya konaklamanın başlayacağı tarihte bu standartta hizmet verebilecek durumda olmaması halinde, acenta müşteriyi aynı standartda veya bir üst kategoride olan bir tesisinde konaklatmak üzere, rezervasyon ve konaklatmak hakkına haizdir. Müşteri böyle bir değişikliği kabul etmez ise rezervasyonu için ödediği toplam bedeli geriye alma hakkına sahiptir.

5.5.İptal edilmeksizin otele giriş yapılmaması halinde konaklama bedeli iade edilmez. Ölüm, hastalık kaza gibi durumlarda mücbir sebebin belgelenmesi halinde kalınmayan sürelerin bedelleri iade edilir. Bu sebeplerin dışındaki herhangi bir nedenle otele geç giriş yapılması veya erken çıkış yapılması halinde kalan sürelerin bedelleri iade edilmez.

5.6.Tesise girişte kimlik ve yaş kontrolü yapılmaktadır. Yanlış veya eksik beyan halindeki bildirimlerden dolayı arada fark doğar ise otele giriş anında tahsil edilir. Bu farktan acenta sorumlu değildir.

5.7.Erken rezervasyon dönemi içerisinde madde 3.G'de yazılı olan süreç geçerli olmayıp; iptal, değişiklik ve devir halleri sadece iptal sigortası olan müşterilere uygulanmaktadır.

5.8.Kayıt anında rezervasyon bedelinin en az %35'i, kalan bakiyenin ise hizmetin başlamasından en geç 15 gün önce ödenmesi gerekmektedir. Anılan süreler içinde belirtilen ödemelerin gerçekleştirilmemesi halinde yapılan rezervasyon iptal edilerek hizmet bedelinin %35'i cayma tazminatı olarak tüketiciye fatura edilir. Alınmış olan hizmet kampanya dahilinde bir ürün ise bu madde geçerli değildir.

5.9.Erken rezervasyon dönemi ve/veya tüm dönemlere ait (sistem kaynaklı yanlışlıklar haricinde) fiyat artışlarında ilave olarak aradaki fark müşteriden talep edilmediği gibi tesis tarafından aksiyon olarak adlandırılan indirimlerde de iadesi söz konusu değildir.

5.10.Seyahat sigortası hizmeti satın alan tüketicilerin eksik veya ayıplı ifa , hasar zarar ve kayıpları ile ilgili teminatın kapsamı bu hizmeti sunan sigorta firmasının poliçesiyle belirlenmiştir. Acenta bu teminatların içeriği, kapsamları veya uygulama şekilleri ile ilgili herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.

5.11.İş bu protokol iki nüsna halinde tanzim ile beraberce imzalanmış olup, protokolden kaynaklanacak munazaralarda taraflar munhasiran TURSAB İSTANBUL CIZELGESI maddelerini kabul ederler.

5.12.Müşteri tarafından talep edilen tarih, oda tipi ve otel değişiklik işlemlerinde; gerçekleştirilen her işlem için 35 TL hizmet bedeli tahsil edilir.

5.13.Müşterinin konaklama başlangıcından sonra gelen erken çıkış talebini yazılı, şikâyete sebep, mücbir sebepler de dâhil olarak yapması ile ilgili tur sağlayıcının onayı doğrultusunda değerlendirilerek yapılır. Erken ayrılma halinde, ücret iadesinin yapılıp yapılmayacağı işbirliği yapılan sağlayıcının inisiyatifinde olduğundan acenteye bu konuda bir taleple itiraz yöneltilemez ve uygulanacak olan herhangi bir cezai işlem konaklama bedeli olarak fatura edilir.

5.14.Müşteri otelle ilgili tüm memnuniyetsizliklerini öncelikle otele bildirmek, akabinde açacağı dava ve yapacağı şikayetlerde oteli karşı taraf olarak göstermek zorundadır. Hiçbir şekilde maddi, manevi tazminat vb. taleplerini acenta üzerinden yapamaz.

6. İHTİLAFLARIN HALLİ

6.1. Bu Sözleşme Türk Hukukuna tabi olup, Sözleşmeden veya burada öngörülen belge ve işlemlerden kaynaklanan veya sayılanlarla ilgili her türlü ihtilaf halinde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.


BİLET SATIŞ SÖZLEŞMESİ

İşbu Sözleşme (“Sözleşme”), aşağıda belirtilen şirketler, sözleşmede belirtilen şartlar üzerinde anlaşmışlardır.

Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına göre kurulmuş ve varlığını sürdüren bir turizm şirket olan ve Abide-i Hürriyet Cad. Kaşo Apt. No:80 K:5 adresinde faaliyet gösteren Tatilat Turizm Ltd.Şti. (bundan sonra kısaca Şirket olarak anılacaktır) ile

MADDE 1: AMAÇ

Şirket; uçak biletlerinin satışı için www.eligasht.com.tr sitesini kullanmaktadır.

MADDE 2: ŞARTLAR

www.eligasht.com.tr web sitemizde tek seferde en fazla 9 yolcu (çocuk + yetişkin dahil) için rezervasyon ve uçak bilet satış işlemleri yapılabilmektedir.

www.eligasht.com.tr Web Sitemizden tek başına çocuk için uçak bileti rezervasyonu yapılamamaktadır.

Uçak bileti rezervasyonu için mutlaka 1 yetişkin ile beraber uçak bileti rezervasyonu yapılabilir.

Bebek yolcular (0-2 yaş) kucakta seyahat eder, hava yolları tarafından bebek biletleri için koltuk ayrılmamaktadır.

Havayolu ve uçuş/fiyat sınıfına bağlı olarak opsiyonlu uçak bileti rezervasyonu yapabilir ve sadece kredi kartınız ile bilet satın alabilirsiniz.

Rezervasyonlarınızı gerçekleştirirken Havayolu Şirketinin biletleme opsiyonuna mutlaka dikkat ediniz. Bu opsiyonun takibi rezervasyon yapan kişiye aittir. Opsiyonlu rezervasyonlarınızı daha sonra satın almak için opsiyon tarih/saatinden önce +90 444 8540 numaralı telefonumuzu arayarak gerçekleştirebilirsiniz.

Opsiyonlu rezervasyonlarınız için uygulanan opsiyon süreleri Havayolları şirketleri tarafından uygulanan otomatik opsiyon süreleri olup, www.andiratour.com web sitemizin müdahale hakkı bulunmamaktadır. Opsiyon süresi içerisinde uçak biletinin düzenlenmemesinden www.eligasht.com.tr sorumlu tutulamaz.

www.andiratour.com web sitesinden gerçekleştirilmiş rezervasyonlarda isim değişikliği yapılması ve satın alınmış bir uçak biletinin bir başka isme devir edilmesi mümkün değildir.

Bilet alımını onayladığınızda uçak bileti tutarı (vergi ve diğer masraflar dahil) ödeme için kullanılan kredi kartından tahsil edilir. Ödeme yapılan kredi kartı sahibinin seyahat edecek yolculardan biri olması zorunlu değildir. Ancak biletleme yapılan havayolunun, ödeme yapılan kredi kartının c-in sırasında gösterilmesini talep etmesi söz konusu olabilmektedir, böyle bir durumda kredi kartının ibraz edilememesi halinde www.eligasht.com.tr yolcunun uçuşu kullanamamasını bahisle iade için başvurması halinde hiç bir sorumluluk yüklenmeyecektir.

www.eligasht.com.tr web sitemiz, müşteri ile hava yolu firmaları arasında aracı kurum durumundadır. Bu nedenle uçak bileti satın alınan havayolunun uygulamadaki uçuş kuralları ve kısıtlamaları sebebiyle uçuş gerçekleştirilememesi durumunda www.eligasht.com.tr herhangi bir sorumluluk yüklenmeyecektir.

Bu nedenle, uçuşun vaktinde başlayamaması, ve/veya uçak gecikmeleri, arızalanmaları, hava muhalefeti, grev ve halk hareketleri, doluluk, gecikme yer durumunun müsait olmaması ile mücbir sebep, fevkalade haller, kaza ve benzeri olaylardan ötürü www.eligasht.com.tr herhangi bir maddi ve manevi sorumluluk yüklenemez.

İç Hat uçuşlarında; uçak tarifeli kalkış saatinden en geç 90 (doksan) dakika önce havaalanında olunması gerekmektedir. Dış Hat uçuşlarında; uçak tarifeli kalkış saatinden en geç 3 (üç) saat önce havaalanında olunması gerekmektedir. Bu sürelere uymayan yolcular o uçuşla ilgili tüm haklarını kaybederler.

MADDE 3: İPTAL VE İADE ŞARTLARI

Satın alınan uçak biletlerinde iade ve iptal ceza bedeli, havayolu iptal kuralları çerçevesinde uygulanacaktır.

İadesi mümkün olan uçak biletlerinin, iadesi sadece bilet satın alma işlemlerinde kullanılan kredi kartına yapılır.

Sitemiz üzerinden online uçak bileti formu ile aldığınız tüm biletlerin değişiklik ve iptal durumları için +90 444 8540 No`lu telefon numarasını arayınız.

Biletiniz hakkında ayrıntılı bilgileri ve değişikleri müşteri temsilcileri aracılığı ile yapabileceğiniz telefon görüşmesi ile sağlayabilirsiniz. Sitemiz üzerinde bulunan telefon numaralarımızdan bize direk ulaşarak satın aldığınız yada alacağınız uçak bileti ve diğer verdiğimiz hizmetler hakkında soru, öneri, şikayet, değişiklik ve vb işlemler için lütfen alt tarafta bulunan telefon numaralarımızı arayarak bilgi alınız.

+90 444 8540

Sizlere daha sağlıklı ve güvenli hizmet verebilmek adına müşteri temsilcilerimiz ile yapacağınız tüm görüşmelerin ses kaydı altına alınmaktadır.

MADDE 4: TARAFLARIN ORTAK ÇALIŞMALARI

Taraflar, uygun muhasebe, pazarlama ve raporlama politikalarını birlikte tespit edeceklerini kabul eder.

MADDE 5: SÖZLEŞMENİN SÜRESİ VE YENİLENMESİ

Sözleşme 1 (bir) yıl süre ile geçerlidir gerektiğinde yenilenecektir.

MADDE 6: İHTİLAFLARIN HALLİ

Bu Sözleşme Türk Hukukuna tabi olup, Sözleşmeden veya burada öngörülen belge ve işlemlerden kaynaklanan veya sayılanlarla ilgili her türlü ihtilaf halinde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

MADDE7 : GİZLİLİK VE DEVAM EDEN HÜKÜMLER

Taraflar, işbu Sözleşme süresince ve işbu Sözleşmenin sona ermesinden sonra 5 (beş) yıl süre ile birbirlerinin mevcut ve devam eden iş projeleri, müşteri listesi, müşteri dosyaları, şirket defterleri, kayıt ve yazışmalarındaki bilgiler ile birbirlerinin diğer dosya ve kayıtlarındaki ticari, mali, teknik belge ve bilgileri ya da çeşitli alanlarda kullanılan Taraflara özgü metodlara, çalışma biçimine iş hacmine, hazırlanmış veya hazırlanmakta olan projelere ilişkin dolaylı ve dolaysız yoldan edindikleri her türlü bilgiyi, mükliyeti ve fikri hakları birbirlerine ait olan hususlara ilişkin bilgi ve belgeleri birbirlerinin yazılı onayı olmadan üçüncü kişilere ve kamuya açıklamaz, özel faaliyetleri için veya ücret karşılığı olsun ya da olmasın başka kişi, kurum ve kuruluşların yararına kullanamaz ve kullandıramazlar. Taraflarca özgün veya gizli kabul edilen ve bu Sözleşme kapsamında verilen veya açıklanan ve açılayan tarafça personeline ve yetkili temsilcilerine sadece bilmeleri gerektiği kadar ve gizli olduklarını belirtmek suretiyle açıklanacaktır. Alıcı, bu bilgileri kendisine ait bilgileri koruduğu gibi koruyacak ve en azından basiretli bir iş adamı gibi gereken özen ve ihtimamı gösterecektir.

Taraflar, taraflara ait bilgilerin mahkeme savcılık, idari kurumlar vb. resmi makamlarca talep edilmesi halinde sözü edilen gizli bilgileri üçüncü kişilere açıklama hakkını saklı tutarlar.

Taraflar, ayrıca, bu Sözleşmenin Fikirler, ihtilafların Halli, Gizlilik ve Devam Eden Hükümler ve Muhtelif Hükümler maddeleri ile rekabet etmeme yasağının Sözleşmenin feshinden veya sona ermesinden itibaren 5 (beş) yıl süreyle daha yürürlükte kalacağını ve geçerli olacağını kabul ederler.

MADDE8: FERAGATLER; DEĞİŞİKLİKLER: Bu Sözleşmenin aksi yöndeki hükümlerinden etkilenmeksizin, bu Sözleşmede değişiklik ve tadilat yapmak, gereken izin ve onayları vermek ve bu Sözleşmenin herhangi bir madde, mutabakat, koşul veya diğer hükümlerini genel olarak veya belirli bir durumda ve geçmişe veya geleceğe yönelik olarak göz ardı etmek veya bunlardan feragat etmek ancak ve ancak ilgili Tarafın yazılı onayıyla mümkündür.

TEMLİK, KÜLLİ VE CÜZ’İ HALLER: İşbu sözleşme taraflardan herhangi biri tarafından diğer tarafın yazılı onayı alınmadan temlik edilemez. Bu sözleşme, hem Tarafları, hem de onların külli ve cüz’i haleflerini, kanuni temsilcilerini, vasiyeti tenfiz memurlarını ve izin verilen devralanlarını bağlar ve hem Taraflar, hem de onların külli halefleri, vasiyeti tenfiz memurları, kanuni temsilcileri ve izin verilen devralanları için bağlayıcıdır ve bunlar yararına uygulanır.

BÖLÜNEBİLİRLİK: Bu Sözleşmenin herhangi bir hükmü bir yargılama alanı veya birden fazla yargılama alanında veya bütün yargılama alanlarında veya her duruma anayasaya, kanunlara veya kamu düzeni kurallarına aykırı olduğu için ya da başka herhangi bir sebeple yargılama alanlarında belirli bir durumda veya her durumda uygulandığında, geçersiz, uygulanamaz veya ifa edilemez olduğu veya sayıldığı takdirde, bu durum, o hükmün veya hükümleri başka yargılama alanlarında ya da başka bir durumda, geçersiz uygulanmaz veya ifa edilmez hale getiremez şu kadar ki Sözleşmenin başka hüküm ve hükümlerini bunlar da söz konusu anayasaya, kanunlara veya kamu düzeni kurallarına aykırı olmadıkça geçersiz, uygulanmaz veya ifa edilmez hale getiremez. Bu durumda, bu Sözleşme o yargılama alanında veya durumda sanki bu geçersiz, uygulanmaz veya ifa edilemez hale getiremez şu kadar ki Sözleşmenin başka hüküm ve hükümlerini bunlar da söz konusu anayasaya, kanunlara veya kamu düzeni kurallarına aykırı olmadıkça geçersiz, uygulanmaz veya ifa edilmez hale getiremez. Bu durumda, bu Sözleşme o yargılama alanında veya durumda sanki bu geçersiz, uygulanamaz veya ifa edilemez hüküm Sözleşmeye hiç dâhil edilmemiş gibi yorumlanacak ve uygulanacak ve o hüküm veya hükümler o yargılama alanı içinde veya o durumda kanunların izin verdiği azami oranda geçerli, uygulanabilir ve ifa edilebilir bir hale gelecek şekilde gözden geçirilecek ve değiştirilecektir.

SÖZLEŞMENİN BÜTÜNLÜĞÜ: Taraflar, işbu Sözleşmenin bu konuda Taraflar arasında varılan mutabakatın tamamını oluşturduğunu ve Taraflar arasında bu konuyla ilgili daha önceki bütün anlaşma ve mutabakatların yerine geçtiğini ve Taraflar arasında bu Sözleşme konusu hakkında yazılı veya sözlü olarak yapılmış ve burada açıkça ifade edilmeyen veya gösterilmeyen herhangi bir kısıtlama, anlaşma ve düzenleme bulunmadığını kabul ve beyan ederler.

MADDE BAŞLIKLARI: Bu Sözleşmede madde başlıkları sadece kolaylık sağlamak amacıyla konulmuştur ve herhangi bir Sözleşme maddesinin yorumlanmasını veya uygulanmasını etkilemeyecektir.

MÜCBİR SEBEPLER: Tarafların hiç birisi, bu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini, bunlarla sınırlı kalmaksızın ve fakat grev, lokavt, yangın, infilak, deniz kazası, doğal afetler, halk düşmanlarının eylemleri, savaş, ayaklanma, askeri güçlerin müdahalesi ve/veya ilgili resim makamların emir ve kararlarına uymak da dâhil olmak üzere kontrolü dışındaki herhangi bir sebeple (bu Sözleşmede bundan böyle müştereken “Mücbir Sebepler” olarak anılacaktır.) ifa edemediği veya ifada geciktiği takdirde bundan dolayı diğer Tarafa karşı sorumlu tutulmayacaktır.

Etkilenen Taraf bu olayı, etkilerini ve tahmin süresini diğer Tarafa derhal ve yazılı olarak bildirecek ve Mücbir Sebebin etkilerini mümkün olan en kısa zamanda ortadan kaldırmak ve yükümlülüklerini ifa etmeye tekrar başlamak için elinden gelen her türlü çabayı gösterecektir.

Copyright © 2018 Eligasht